Algemene voorwaarden


HOME / Algemene Voorwaarden


1. Algemeen
2. Inspanningen Medisch Pedicure Praktijk Bianka
3. Afspraken
4. Betaling
5. Persoonsgegevens & privacy
6. Geheimhouding
7. Aansprakelijkheid
8. Beschadiging & diefstal
9. Klachten
10. Behoorlijk gedrag
11. Recht


1. Algemeen Naar boven
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure Praktijk Bianka en een cliënt waarop Medisch Pedicure Praktijk Bianka deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Medisch Pedicure Praktijk Bianka Naar boven
Medisch Pedicure Praktijk Bianka zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Medisch Pedicure Praktijk Bianka zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken Naar boven
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Medisch Pedicure Praktijk Bianka melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch Pedicure Praktijk Bianka het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling en/of tijd aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd thuis komt, mag Medisch Pedicure Praktijk Bianka de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Medisch Pedicure Praktijk Bianka moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling Naar boven
Medisch Pedicure Praktijk Bianka vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Medisch Pedicure Praktijk Bianka vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website en meldt dit altijd voor een volgende behandeling. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy Naar boven
De cliënt voorziet Medisch Pedicure Praktijk Bianka vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Medisch Pedicure Praktijk Bianka aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Medisch Pedicure Praktijk Bianka neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Medisch Pedicure Praktijk Bianka behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch Pedicure Praktijk Bianka zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding Naar boven
Medisch Pedicure Praktijk Bianka is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch Pedicure Praktijk Bianka verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid Naar boven
Medisch Pedicure Praktijk Bianka is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Medisch Pedicure Praktijk Bianka is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Beschadiging & diefstal Naar boven
Medisch Pedicure Praktijk Bianka heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Medisch Pedicure Praktijk Bianka meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten Naar boven
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Medisch Pedicure Praktijk Bianka. Medisch Pedicure Praktijk Bianka moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

10. Behoorlijk gedrag Naar boven
De cliënt behoort zich tijdens de behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Praktijk Bianka het recht de behandeling te beëindigen.

11. Recht Naar boven
Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Praktijk Bianka en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst

Adres

Medisch Pedicure Praktijk Bianka
Matissehof 82
1628 XS Hoorn

Contact

E-mail: info@mppb.nl
Mobiel: 06 14 12 13 24
KVK: 72793287

Openingstijden

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 9:00 - 21:00 9:00 - 17:00 geslotenProVoet ProCert

Neem contact op